Praktijk voor Psychotherapie en Psychotrauma | Privacystatement
668
page-template-default,page,page-id-668,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Privacystatement

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


De Praktijk voor Psychotherapie en 
Psychotrauma
In mijn psychotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor het beheren van het archief waarin gegevens na de behandeling voor een bepaalde periode worden bewaard.


De plichten van de Praktijk voor Psychotherapie en Psychotrauma

De Praktijk voor Psychotherapie en Psychotrauma is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Ik als beheerder van de Praktijk voor Psychotherapie en Psychotrauma heb de plicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken bij de mij. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Ik vraag hierbij wel om een schriftelijke verklaring en zal verzoeken om een identificatie.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Ik als beheerder van de Praktijk voor Psychotherapie en Psychotrauma heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke schriftelijk toestemming nodig heb. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan mijn zwijgplicht doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.


Uitwisseling gegevens

De Praktijk voor Psychotherapie en Psychotrauma wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, gegevens over de behandeling uit met de verwijzer (doorgaans de huisarts).


Overdracht van uw dossier

In voorkomende gevallen kan, met u nadrukkelijk schriftelijke toestemming, overdracht plaats vinden van gegevens uit uw dossier naar een nieuwe behandelaar.

Uw medisch dossier of delen daarvan wordt dan door mij digitaal, via een beveiligd berichtensysteem, overgedragen aan uw nieuwe behandelaar. Mocht uw behandelaar niet op dit systeem (Zivver of Zorgdomein) zijn aangesloten dan wordt dit per post verstuurd.


Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Laat het mij weten, en ga ik hierover graag met u in gesprek. U kunt hierover contact opnemen met mij.